DNI AKTYWNOŚCI ZCHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU TERENOWEGO PZK 2018
Dodane przez sp1tmn dnia 29 maj 2018 10:47
Images: Logo_-_OT14.jpg Zarząd ZOT PZK wraz z klubem SP1PBW zaprasza do udziału w ,,W Dniach Aktywności ZOT PZK 2018''
Dni aktywności  ropoczynaja się 4 czerwca 2018r o godz.00.00 GMT  i  trwają  do  10 czerwca 2018r o godz.23,59 GMT.Treść rozszerzona

Regulamin "Dni Aktywności Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK 2018"

 

,,Dni Aktywności Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK'' to współzawodnictwo stacji należących do Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK polegające na nawiązaniu jak największej ilości łączności ze wszystkimi radiostacjami amatorskimi.

CELE:

 1. Aktywizacja krótkofalowców zrzeszonych w Zachodniopomorskim Oddziale Terenowym PZK.

 2. Zwiększenie zainteresowania łącznościami ze stacjami Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK.

 3. Zwiększenie szansy na uzyskanie potwierdzeń przeprowadzenia łączności z poszczególnych gmin i powiatów województwa zachodniopomorskiego.

 4. Propagowanie i wzbudzanie zainteresowania walorami historycznymi i turystycznymi województwa zachodniopomorskiego.

 

Organizatorzy: ZOT PZK, Wojskowy Klub Krótkofalowców PZK SP1PBW.

Termin: 04.06.2018 godz. 00:00 GMT - 10.06.2018 godz. 23:59 GMT.

Pasma i emisje: zgodnie z warunkami zezwolenia.

Kategorie:

Współzawodnictwo:

A - stacje indywidualne zrzeszone w Zachodniopomorskim Oddziale Terenowym PZK.

B - stacje klubowe obsługiwane przez Zachodniopomorski Oddział Terenowy PZK.

Pozostałe stacje:

C - wszyscy licencjonowani krótkofalowcy nie będący członkami Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK (w tym stacje zagraniczne).

Numery kontrolne: dla ułatwienia identyfikacji stacje Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK mogą podawać w łącznościach ze stacjami polskimi oprócz raportu dodatkowo trzy litery ,,ZOT'' (Zachodniopomorski Oddział Terenowy) np. ,,59 ZOT'' lub ,,599 ZOT'' (w szczególności sugerujemy to stacjom klubowym, używającym nietypowych znaków oraz stacjom
z numerem okręgu innym niż 1).

Punktacja:

- dla stacji kategorii A i B - każde QSO - 1 pkt.

- dla stacji kategorii C - każda stacja ZOT daje 1 pkt (łączności można powtarzać na innym paśmie lub innym rodzajem emisji).

Nagrody:

 1. Kategoria A: za uzyskanie pierwszego miejsca nagroda rzeczowa.

 2. Kategoria B: za uzyskanie pierwszego miejsca puchar.

 3. Wszyscy uczestnicy z kat. A i B otrzymają dyplomy.

 4. Kategoria C: warunkiem uzyskania dyplomu jest nawiązanie łączności z minimum 10 stacjami zrzeszonymi w Zachodniopomorskim Oddziale Terenowym PZK.

 5. Stacja kategorii C (tylko polska), która uzyska największą ilość punktów za łączności ze stacjami Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK otrzyma nagrodę rzeczową.

Logi: komputerowe wydruki lub kopie dzienników z deklaracją o przeprowadzeniu łączności zgodnie z warunkami zezwolenia oraz własnoręcznym podpisem (dotyczy logów papierowych) należy przesyłać na adres:

Zachodniopomorski Oddział Terenowy PZK

skrytka pocztowa 599

70-952 SZCZECIN-2

z dopiskiem na kopercie ,,Dni aktywności ZO''.

Elektroniczne wersje logów w preferowanym formacie Cabrillo lub ADIF (dopuszcza się inne formaty np. txt, pdf czy doc oraz przy małej ilości łączności zdjęcia/skany logów papierowych w jpg/png) należy przesyłać na adres:

sp1pbw@wp.pl

Termin nadsyłania dzienników upływa w dniu 30 czerwca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego przy wysyłce logów papierowych).

 

Uwagi:

 1. Obowiązuje wyciąg z logu przesłany na adres organizatorów z wykazem ilości przeprowadzonych łączności. Decyzja komisji współzawodnictwa jest ostateczna. Współzawodnictwo zostanie rozliczone do dnia 31 sierpnia 2018 a wyniki przesłane do opublikowania w periodykach krótkofalarskich oraz umieszczone na stronie ZOT PZK
  i www.sp1pbw.pl.

 2. Dyplom będzie wysyłany bezpłatnie w formie elektronicznej (pdf lub jpg). Istnieje możliwość uzyskania dyplomu w wersji papierowej po przesłaniu na adres organizatora znaczków pocztowych o wartości 12 zł lub ekwiwalent.

 3. Aktualny wykaz stacji Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK można znaleźć na stronie https://pzk.org.pl/osec_pzk.txt - patrz ?ODDZIAŁ 14?. W przypadku braku w spisie jakiegoś znaku komisja współzawodnictwa rozpatrzy (uwzględni) wnioski lub zapytania.

 4. Do współzawodnictwa nie zalicza się łączności przeprowadzonych w zawodach (stacje, które załączą w logu łączności z zawodów nie będą uwzględnione w protokole współzawodnictwa).

 5. Warunkiem otrzymania dyplomu przez nasłuchowca (SWL) jest przeprowadzenie nasłuchów minimum 10 stacji zrzeszonych w Zachodniopomorskim Oddziale Terenowym PZK.